Дейност: Преусройство и вътрешен ремонт
Възложител: „ЕОС Матрикс“ ООД
Изпълнител: „Инженерни системи“ ООД
Дата на договор / статус: 25-Април-14